Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Erika Fockeová

asistent

Kontakt

erika.fockeova@ujep.cz

tel. +420 47 528 4271

 

Konzultace

Úterý

10:00 - 12:00

Čtvrtek

10:00 - 12:00

Další konzultace dle individuální domluvy

 

Výukové požadavky na ZS 2017/2018

Prezenční forma studia

Základy fyzioterapie a vyšet. metody I (ZF1E5)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Zpracování návrhu kondičního cvičení

Témata seminářů:

 1. Kondiční cvičení.
 2. Dechová gymnastika.
 3. Pasivní pohyb HK.
 4. Pasivní pohyb DK.
 5. Aktivní pohyb.
 6. Relaxace.
 7. Antropometrie.
 8. Goniometrie.
 9. Vyšetření zkrácených struktur.
 10. Reedukace posturálních funkcí.

Ergoterapie v chirurgii a traumatologii (ETR5)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Písemný test

Témata seminářů:

 1. Ergoterapeutické vyšetření (druhy a účel vyšetření), Ergodiagnostika x Ergotesting
 2. Ergoterapie u poranění měkkých tkání na horní končetině (poranění kůže a podkoží, popáleniny)
 3. Ergoterapie po frakturách v oblasti horních končetin
 4. Ergoterapie po frakturách v oblasti dolních končetin
 5. Komplikace léčby zlomenin (Volkmannova ischemická kontraktura a Komplexní regionální bolestivý syndrom)
 6. Ergoterapie po amputaci a po oprotézování v oblasti horní končetiny
 7. Ergoterapie po amputaci a po oprotézování v oblasti dolní končetiny
 8. Časná rehabilitace po amputaci - praktická ukázka otužování a bandážování pahýlu, Tlaková masáž jizvy po traumatu.
 9. Sledování kasuistik pacientů s traumatem ruky - ukázka návrhu krátkodobého ergoterapeutického plánu, možnosti ergoterapie po traumatickém poškození hlavy (TBI), v akutní, subakutní a chronické fázi.

Neurologie I (NEE15)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Průběžné a závěrečné prokázání praktických znalostí

Témata seminářů:

 1. Vyšetření  reflexů - hlavové nervy, myotatické reflexy, exteroreceptivní reflexy kožní, elementární reflexy posturální
 2. Vyšetření pyramidových jevů iritačních (spastických) a zánikových na HKK a DKK
 3. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. medianus, n. ulnaris a n. radialis
 4. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. femoralis, n. tibialis a n. peroneus
 5. Vyšetření mimických svalů u parézy n. facialis a terapie metodou sestry Kenny
 6. Vyšetření mozečku a extrapyramidového systému
 7. Vyšetření čití - povrchové a hluboké
 8. Vyšetření stoje a chůze z neurologického hlediska
 9. Opakování

Terapeutické techniky a činnosti I (TT1E5)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Průběžné prokazování praktických dovedností

Témata seminářů:

 1. Práce s papírem. Kineziologický rozbor. BOZP.
 2. Kresba, grafika. Kineziologický rozbor. BOZP.
 3. Malba. Kineziologický rozbor. BOZP.
 4. Práce s proutím. Kineziologický rozbor. BOZP.
 5. Práce s proutím. Kineziologický rozbor. BOZP.
 6. Drátkování. Kineziologický rozbor. BOZP.
 7. Decoupage. Kineziologický rozbor. BOZP.
 8. Vyšívání. Kineziologický rozbor. BOZP.
 9. Šití na stroji. Kineziologický rozbor. BOZP.
 10. Háčkování. Kineziologický rozbor. BOZP.

Terapeutické techniky (TTE5)

Podmínky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Prezentace vyrobené terapeutické pomůcky

Témata seminářů:

 1. Úvod do předmětu
 2. Výroba terapeutické pomůcky (analýza pomůcky z hlediska uplatnění u jednotlivých diagnóz)
 3. Výroba terapeutické pomůcky (praktická výroba)
 4. Výroba terapeutické pomůcky (praktická výroba)
 5. Prezentace vyrobené terapeutické pomůcky)
 6. Dlahování (teoretická východiska)
 7. Dlahování – praktická část výroby dlah
 8. Dlahování – praktická část výroby dlah
 9. Dlahování – prezentace samostatně vyrobené dlahy

Úvod do ergoterapie (UERE5)

Podmínky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Písemný test

Témata seminářů:

 1. Kompenzační pomůcky
 2. Práce s kazuistikou
 3. Prakticky: seznam zdravotnických výkonů v ergoterapii a fyzioterapi

Kombinovaná forma studia

Ergoterapie v neurologii (ENUK5)

Podmínky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • odevzdání kazuistiky pacienta s neurologickou diagnózou

Podmínky ke zkoušce:

 • písemný test

Témata přednášek:

1. konzultace:

 • Obecné cíle ergoterapie u neurologických pacientů, očekávaný návrat ztracených funkcí.
 • Ergoterapie u cévní mozkové příhody jako modelu centrální parézy, úprava funkce ruky.
 • Ergoterapie u poranění a nádorů mozku, RS, rozdíl cílů vzhledem k věku.
 • Ergoterapie u poruch extrapyramidového systému.

2. konzultace:

 • Ergoterapie u dětí s DMO a dalšími diagnózami dětského věku.
 • Ergoterapie po poškození míchy, u periferních paréz, zvl. na HK. Následky poliomyelitidy.
 • Vertebrogenní syndromy.
 • Ergoterapeutické postupy u kognitivních poruch, poruchy řeči, rozumových schopností.


Témata seminářů:
1. konzultace:

 • Ergoterapie u CMP, seznámení s prvky facilitačních metod, restituce a substituce funkce ruky.
 • Ergoterapie u poranění mozku, RS, nácvik kognitivních funkcí, předpracovní hodnocení.

2. konzultace:

 • Ergoterapie u míšní léze - funkce ruky u tetraplegiků, pohyb na vozíku a přesuny, možnost sportu.
 • Ergoterapie u DMO a dalších dětských pacientů, nácvik her, soběstačnosti, návaznost na školu.
 • Ergoterapie u periferních paréz na HK, využití dlah.

Teorie ergoterapie (TEK5)

Podmínky k zápočtu:

 • aktivní 80% účast
 • seminární práce dle požadavků

Témata seminářů:

 1. Práce s ergoterapeutickou dokumentací, formulování cílů léčby, kompenzační pomůcky
 2. Posuzování a nácvik soběstačnosti u jednotlivých typů postižení, polohování, nácvik přesunů
 3. Metody založené na neurofyziologickém podkladě – základní charakteristika, praktické ukázky

 

Témata bakalářských prací 2017 - 2018


1. Ergoterapeutická intervence v onkologii

2. Ergoterapeutická intervence u karcinomu prsu

3. Ergoterapeutická intervence u osob po fraktuře předloktí

4. Ergoterapeutická intervence u profesionálních hudebníků/sportovců

5. Ergoterapeutická intervence u popálenin

6. Ergoterapeutická intervence u amputací HK

7. Ergoterapeutická intervence po totální endoprotéze ramenního kloubu

8. Návrh bezbariérové úpravy bytu z pohledu ergoterapeuta

9. Ergonomická úprava domácího prostředí

10. Hodnocení domácího prostředí standardizovanou metodikou

11. Ergonomie pracovního místa/pracovního procesu

12. Využití asistenčního psa v ergoterapii

13. Analýza nácviku psaní z pohledu ergoterapie

14. Ergoterapeutická intervence u komplexního bolestivého regionálního syndromu

15. Možnosti ergoterapie po poranění flexorového/extenzorového aparátu ruky

16. Vlastní téma po předchozí domluvě

 

Podklady pro vypracování bakalářské práce:

Na základě konzultace s vedoucím práce student podepisuje souhlas se stanoveným harmonogramem pro vypracování bakalářské práce a zavazuje se k jeho řádnému plnění.

Curriculum vitae

Magisterské:

2015 - 2017

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

obor: Ergoterapie

Magisterská práce: Ženy po operaci karcinomu prsu v produktivním věku a jejich návrat do pracovního procesu z pohledu ergoterapie

Školitel: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová


Bakalářské:

2012 - 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Ergoterapie

Bakalářská práce: Využití ergoterapie u klientky po operaci prsu

Školitel: Mgr. Petra Pecharová


Zaměstnání:

2017 - nyní, asistent UJEP

2017 - nyní, ERGO Aktiv, o. p. s

2016 - 2017  CLPA

2015 - SIV.cz

Certifikáty

2017

 • Kurz Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, WHO

2016

 • Základní kurz Bazální stimulace

2015

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut

2014

 • Terapeutické využití kinesio tapu
 • Kurz znakové řeči

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800