Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. et Mgr. Michal Vostrý

fotka nenalezena

nar. 1991 v Karlových Varech

 • Asistent a tajemník Katedry ergoterapie FZS UJEP
 • Vědecký pracovník s podílem na výuce PF UJEP
 • Externí vyučující CCV PF UJEP
 • Senátor - akademický senát UJEP
 • Ergoterapeut, speciální pedagog - poradce, etoped a psychoped

__________________________________________________________________________________________________

 

Členství


 • Česká asociace ergoterapeutů (reg. č. 476)
 • Registr zdravotnických pracovníků (reg. č. 007-0158-1177)
 • Asociace speciálních pedagogů ČR (reg. č. 26061991)
 • Neurorehabilitační společnost Slovenska - NeuroRehab

__________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Mobil: + 420 721 282 123

Tel.: +420 47 528 4264, + 420 604 302 315 - v pracovní době

Email: Michal.Vostry@ujep.cz

Kancelář: č. 34, FZS UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem

__________________________________________________________________________________________________

Konzultace

pondělí: 10:00 hod. - 11:30 hod.

úterý: 08:00 hod. - 09:30 hod.

pátek: 13:00 hod. - 14:30 hod. (pro studenty kombinované formy studia - po předchozí domluvě)

Další konzultace na základě předchozí domluvy.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Výuka ZS FZS 2017/2018Ergoterapie v geriatrii (KFE/EG5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: písemné zpracování kazuistiky

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod I. (KFE/ZF1E5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: praktické prokázání znalostí, zpracování kondičního cvičení

Úvod do ergoterapie (KFE/UERE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: exkurze do vybraného zařízení, aktivní prezentace

Rehablitace kognitivních funkcí (KFE/RKFE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: zpracování kazuistiky z praxí, test

Aktivizační činnosti v terapii geriatrických klientů (KFE/ATGE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočtový test

Ergoterapie v neurologii (KFE/ENEU5)

 • aktivní 80% účast na výuce, zápočet: neurologické vyšetření, test

Ergonomie (KFE/ENF5)

 • aktivní 80% účast na výuce, zápočtový test/aktivní prezentace

Ergonomie (KFE/ENFK5)

 • Aktivní 100% účast na výuce, zápočtový test, stáž

Ergonomie (KFE/ENEK5)

 • Aktivní 100% účast na výuce, zápočtový test, stáž

Ergoterapie v indikačních oblastech I. (KFE/EI1K5)

 • Aktivní 100% účast na výuce, rozbor kazuistiky, zápočtový test

Rehabilitace kognitivních funkcí (KFE/REK5)

 • Aktivní 100% účast na výuce, vytvoření přehledu testů s názornou ukázkou, písemná zkouška

Využití moderních technologií v terapii geriatrických klientů (KFE/MTE5K)

 • Aktivní 100% účast na výuce, zápočtový test/zpracování vybraného klienta se vstupní a výstupní diagnostikou

 

 

Výuka ZS PF 2017/2018


 

Sociální pedagogika a sociálně pedagogické teorie (KPG/4105)


Zážitková pedagogika (KPG/6035)


Problematika sociálně patologických jevů (KPG/4020 a KPG/4057 - kombi)


Sociální pedagogika (KPG/6034 a KPG/6018 - kombi)


CCV/G4139
Ed. jedinců se zdrav.post.,zdrav.znev.I
KFE/HPE2
Hygiena práce a ergonomie II
KFE/IE25
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IPE2K
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IE2K5
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/KIE15
Kineziologie I
KFE/OPE4K
Odborná souvislá praxe IV
KFE/SPE45
Odborná souvislá praxe IV
KFE/ORT
Ortopedie a protetika
KFE/ORPE5
Ortopedie a protetika
KFE/PROT
Protetika
KFE/TERG5
Teorie ergoterapie
KFE/TVZPE
Tělesná výchova zdravotně postižených
KFE/MTF5K
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTFK
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/ZE2K5
Základy fyzioterapie a vyšetř. metody

__________________________________________________________________________________________________

* Exkurze: budou domluveny během semestru


** V případě kombinované výuky (více vyučujích jak 1) za mě platí 100 % docházka


*** Logbook: vedete si záznam o diagnózách se kterými jste se setkali + Vaší ergoterapeutickou intervenci (zápis provádíte do sešitu apod.)


**** Seminární práce: 10-13 normostran - úvodní strana, obsah (25 tisíc znaků s mezerami a více, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, Times New Romance velikosti 12), poznámkový aparát a citace, práce s prameny, veškeré seminární práce budou zpracovány dle publikace od Dr. Jelínka - Jak psát závěrečné práce na FZS a Mgr. Čeřovského - Praktické použití sady MS office (nejen) pro psaní závěrečných prací na FZS UJEP. V případě nedodržení základnch podmínek, nebude hodnoceno a následně uznáno.


***** Prezentace: proslovený referát na cca 15-20 minut prezentovaný ve výuce (využití prezentačního sw typu ppt) + odevzdání v písemné podobě s poznámkovým aparátem a citacemi, rozsah cca 6-8 NS (10-13 tisíc znaků s mezerami).

 

****** Docházka: 80% prezenční forma studia, 100% kombinovaná forma studia, nepřítomnost je uznána pouze ověřeným lékařským potvrzením o nemoci nebo řádným omluvením, na ostatní důvody nepřítomnosti není brán zřetel.

__________________________________________________________________________________________________

 

Bakalářské práce a pokyny k vypracování


 • Ergoterapeutická intervence u demencí
 • Ergoterapeutická intervence u Parkinsonovy choroby
 • Ergoterapeutická intervence u osob s PAS
 • Pohybové aktivity u osob po aloplastice kyčelního kloubu z pohledu ergoterapie
 • Ergoterapeutická intervence u osob s MR
 • Ergoterapie jako součást ucelené rehabilitace osob po CMP
 • Ergoterapeutická intervence u osob závislých na alkoholu
 • Ergoterapeutická intervence u neurotických poruch
 • Působnost ergoterapeuta u osob po amputaci horní/dolní končetiny
 • Uplatnění ergoterapie u delikventních jedinců
 • Kognitivní rehabilitace za využití moderních technologií jako nedílná součást ergoterapeutického procesu u (demence, CMP atp.)
 • Využití moderních technologií při ergoterapeutické intervenci u osob po TEP
 • Ergonomie v pracovním procesu
 • Ergonomie domácího prostředí s ohledem na diagnózu (CMP, úrazy páteře atp.)
 • Ergoterapie ve výchovných ústavech
 • ICT jako součást ergoterapeutické intervence u (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,..)
 • Vlastní téma (dle předchozí domluvy) - VÍTÁNO

 

 

 

Doporučení: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole a svou práci konzultuje, platí pravidlo, že do Vánoc roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou.

__________________________________________________________________________________________________

 

Curriculum vitae

 

2016 - doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Ph.D.
 • Téma disertační práce: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2015 – 2017 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Speciální pedagogika – poradenství
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titulu Mgr.
 • Téma diplomové práce: Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2014 – 2016 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • Téma diplomové práce: Efektivita edukačních intervencí u osob s Alzheimerovou chorobou
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2011 – 2014 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Ergoterapie
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Téma bakalářské práce: Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby
 • Školitel: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

2007 – 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

 • Obor: Masér sportovní a rekondiční
 • Ukončení: maturitou

__________________________________________________________________________________________________

Certifikáty

Hypnóza I., II., III., IV.  a V. část

 • Školitel: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

SM systém – I. a II. část

 • Školitel: MUDr. Richard Smíšek

Mobilizační techniky I. a II. část

 • Školitel: Mgr. Dana Olejniková

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

 • Školitel: Mgr. Jitka Suchá

Rehabilitace ruky

 • Školitel: Mgr. Milada Kukačková

Kinesiotaping

 • Školitel: Bc. Tomáš Nedoma

Základy manipulace a rehabilitace (ošetřovatelská rehabilitace) s klienty, škola zad

 • Školitel: Bc. Milan Prudký

__________________________________________________________________________________________________

Konference

 

QOU VADIS ZDRAVOTNÍCTVO III. MEDZINÁRODNÍ VEDECKÁ KONFERENCIA - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY - 2017 (Brno)

 • Aktivní účast

VIII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: AKTUÁLNÉ OBLASTI SPOLEČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V. - 2017 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

17. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - REHABILITACE RUKY - 2017 (Ústí na Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

VII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2017 (Kúpele Lúčky, Slovensko)

 • Aktivní účast, předseda XIII. sekce

VII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: PŘÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME - 2016 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

28. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ - 2016 (Praha)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV. - 2016 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2016 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH II. - 2014 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH I. - 2013 (Ústí nad Labem)

 • Pasivní účast

__________________________________________________________________________________________________

 

Zvané přednášky


Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (08. prosince 2017)

 • Téma: Rehabilitace kognitivních funkcí z pohledu ucelené rehabilitace jako součást terapie osob s demencí
 • Obor: Speciální andragogika - bakalářský a magisterský studijní program

 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (15. března 2017)

 • Téma: Testování geriatrických klientů v oblasti kognitivních funkcí
 • Obor: Zdravotně sociální péče/zdravotně sociální pracovník - bakalářský studijní program

 

 

Erasmus+ (výukové zahraniční pobyty)


Faculty of Health, Catholic University of Ruzomberok (březen 2018)

 • Téma: Moderní technologie jako součást terapie geriatrických klientů se zaměřením na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu
 • Obor: Fyzioterapie - magisterský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

Faculty of Health, Catholic University of Ruzomberok (11. prosince - 14. prosince 2017)

 • Téma: prezentace oboru ergoterapie, ergoterapie u geriatrických klientů a práce s vybranou diagnózou, testování geriatrických klientů z pohledu ergoterapie
 • Obor: Fyzioterapie - magisterský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

 

Projekty

 

OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce" reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002408

 • Zařazení: odborný pracovník pro přípravu akreditace a realizace programu učitelství KA04
 • Termín: od 1.05.2017 - 31.08.2017

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Publikační činnost

 • VOSTRÝ, M., 2017. Ovlivnění depresivních stavů u osob trpících demencí. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1. vyd., s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.

 

 • VOSTRÝ, M., MEDUNOVÁ (VÍZKOVÁ), G., a P., PECHAROVÁ, 2017. Testování a hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou Alzheimerova choroba pomocí testu Purdue Pegboard. In: Zborník, Quo vadis zdravotníctvo III. Slovensko: Fakulta zdravotnických odborov Prešovskej university v Prešově, 1. vyd. Slovensko: Prešov, s. 239-245, 305 s., ISBN 978-80-555-1868-8.

 

 • VOSTRÝ, M., 2017. Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie, Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešově, 1. vyd. Slovensko: Prešov, s. 175-179, 184 s., ISBN 978-80-555-1809-1.

 

 • VOSTRÝ, M., 2017. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1. vyd., s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.


 • VOSTRÝ, M., 2017. Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. In: Sociálno-zdravotnícke spektrum/Social health spectrum, roč. 2017, ISSN 1339-2379.


 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2017. Trénování pozornosti a orientace u osob s Alzheimerovou chorobou - lehkého typu, pomocí ICT. In: Rehabilitácia, roč. 54, č. 1, s. 34-50 (80 s.), ISSN 0375 -0922.


 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a L. DONČEVOVÁ, 2017. Rehabilitace pomocí ICT osob s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na deprese. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěckov zo VII. doktorandskej konferencie, Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešově, 1. vyd. Slovensko: Prešov, 1. vyd. Prešov, s. 180-184, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.


 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a G. MEDUNOVÁ, 2017. Hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou demence testem Purdue Pegboard. In: Sborník abstraktů: 17. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem (BOS. org s.r.o.), 1. vyd., str. 20, ISBN 978-80-87562-66-6.


 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, 1. vyd., s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.


 • VRUBEL, M., VOSTRÝ, M., a M., VÍTKOVÁ et al., 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. Brno: Masarykova univerzita, 140 s., ISBN 978-80-210-8468-1.


 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu demence. In: Sociálno-zdravotnícke spektrum/Social health spectrum, roč. 2016, ISSN 1339-2379.


 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob s Alzheimerovou chorobou. In: Sborník příspěvků z 28. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů, Praha: Česká asociace ergoterapeutů, s. 70, ISBN 978-80-905252-4-5.


 • VOSTRÝ, M., 2016. Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1. vyd., s. 101, ISBN 978-80-7561-018-8.


 • VOSTRÝ, M., 2014. Ergoterapie u Alzheimerovy choroby se zaměřením na ICT. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1. vyd., s. 34, ISBN 978-80-7414-746-3.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800