Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Jana Chrásková

nar. 1968 v Mostě

Pracovní pozice:

Odborný asistent, garant odborné praxe pro obor Všeobecná sestra

Předsekyně Akademického senátu FZS UJEP, člen AS UJEP, člen ediční rady, člen Etické komise

Kontakt

email: jana.chraskova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4262

mobil: +420 602 386 415

Konzultace

Konzultační hodiny

Pondělí 10.00 - 11.00 hod.

Úterý   8.00 - 9.00 hod., 10.00 - 11.00 hod.

Konzultace k bakalářské práci lze domluvit individuálně.

Vyučované předměty:

ZS

Ošetřovatelský proces a potřeby - OPPV5

Etika zdravotnického pracovníka - EZF5

Etika zdravotnického pracovníka - EZE5

Ošetřovatelství v pediatrii - OPD 2W

Seminář k bakalářské práci - SBPX

LS

Etika  a filozofie VS - EFV5

Etika a filozofie PA - EFP5

Neonatologie a ošetřovatelská péče - NEOX

Pediatrie a ošetřovatelská péče - PEDX

Ošetřovatelství v pediatrii - OPD1W

Seminář k bakalářské práci- SBPW

Reprodukční a sexuální zdraví - RSV5

Titulní strana pro seminární práce

Odborná praxe:

http://uzs.ujep.cz/katedry-a-kliniky/osetrovatelstvi-a-porodni-asistence-kopa/pokyny-pro-odbornou-praxi

 

Curriculum vitae

2009 dosud doktorské studium – obor Ošetřovatelství

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

Téma dizertační práce: Edukace o kojení v prvních dnech po porodu s využitím Aliance 3N

Školitel: doc PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

2000-2004 navazující magisterské studium učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

1994-1998 bakalářské studium ošetřovatelství, 1.LF UK Praha

1982-1986 Střední zdravotnická škola v Chomutově, obor Dětská sestra


Průběh zaměstnání:

2006 – dosud – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence.

1992-2006 Střední zdravotnická škola J.E.Purkyně a Vyšší zdravotnická škola Most, odborná učitelka

1986-1992 Dětské a dorostové oddělení NsP v Mostě – dětská sestra u lůžka

 

Stáže/Mobility:

2007 – výuková mobilita v programu Erasmus na Prešovské univerzitě v Prešově (4 dny)

2010 – výuková mobilita v programu Erasmus na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (4 dny)

2012 – výuková mobilita v programu Erasmus na Prešovské univerzitě v Prešově (4 dny)

2013 - výuková mobilita v programu Erasmus na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (4 dny)

 

Odborná způsobilost:

Registrovaná všeobecná sestra.

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry.

 

Certifikáty

1996 – Kurz: Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem

1998 -  Kurz: Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem II.část

2000 -  Kurz: Zavádění a ošetřování periferních žilních kanil(Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, osvědčení)

2000 -  Jak vyučovat sesterský výzkum (Lékařská fakulta v Plzni pod záštitou Decker School of Nursing, Binghamtom   Universite, State University of New York, USA, certifikát)

2001 -  Tematický kurz: Ošetřovatelský proces v psychiatrii (IDVPZ Brno, osvědčení)

2003 -  Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti PI (Most, certifikát)

2004 – Úvodní modul školení poučených uživatelů (ICT znalosti a dovednosti – certifikát Most)

2004 – Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2005 – Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

Publikační činnost

LAMKOVÁ, I., CHRÁSKOVÁ,J., Etická komunikace porodní asistentky při procesu edukace. In sborník z 2. mezinárodní konference „Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. CD- ROM. Ružomberok:Katolická univerzita v Ružomberku, 2010.ISNB 978-80-8084-616-9.

CHRÁSKOVÁ,J., VRÁNOVÁ,V., Etický přístup jako nedílná součást psychosociální adaptace klientek s onkogynekologickou diagnózou. In sborník z 2. mezinárodní konference „Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. CD- ROM. Ružomberok:Katolická univerzita v Ružomberku, 2010.ISNB 978-80-8084-616-9.

CHRÁSKOVÁ, J.,VRÁNOVÁ,V., Vliv drogové závislosti matky na péči o novorozence.In: Sborník příspěvků ze Sympozia „Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech“. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013 s. 33-38. ISBN 978-80-7464-264-7.

LAMKOVÁ, I., CHRÁSKOVÁ, J. Age and education of women as the main determinants of access to secondary prevention of breast cancer. In sborník SGEM Conference on Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014. Sofia, BG.

ŠULCOVÁ, M., J. CHRÁSKOVÁ, aj., 2013. Prevence a ošetřovatelská péče v komunitě. Ústí nad Labem: FZS Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-682-4.

STRAŇÁK, Z., J. CHRÁSKOVÁ, aj. 2014. Základy neonatologie pro porodní asistentky. Ústí nad Labem: FZS Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-727-2.

CHRÁSKOVÁ, J. 2014. Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu v Ústeckém kraji. In Sborník abstrakt II. Mezinárodní vědecké konference Nové trendy ve zdravotnických vědách II. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN: 978-80-7414-746-3.

CHRÁSKOVÁ, J. 2015. Význam iniciativy baby-friendly hospital pro zdraví růst a vývoj dítěte. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 116- 124. ISBN 978-80-971836-7-7.

CHRÁSKOVÁ, J., BOLEDOVIČOVÁ, M. 2015. Efektivita laktačního poradenství ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje. In Sborník příspěvků z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 37-44. ISBN 978-80-7395-894-7.

CHRÁSKOVÁ, J., BOLEDOVIČOVÁ, M. 2015. Význam edukace v oblasti kojení. Profese on-line. 8 (1), 39-46. ISSN  1803-4330.

CHRÁSKOVÁ, J., BOLEDOVIČOVÁ, M. 2015. Validace diagnostických prvků ošetřovatelských diagnóz 00104 Neefektivní kojení a 0106 Snaha zlepšit kojení. In Sborník příspěvků Profesionalita v ošetřovatelství II., mezinárodní konference. Olomouc: UPOL, s 175-77. ISBN: 978-80-244-4862-6 (CD), ISBN: 978-80-244-4863-3 (Online: PDF), DOI 10.5507/fzv.15.24448626, 246 s.

CHRÁSKOVÁ, J., BOLEDOVIČOVÁ, M. 2015.  Obsahová validace diagnóz Neefektivní kojení a Snaha zlepšit kojení. Profese on-line. 8 (2), 6-10. ISSN  1803-4330.

CHRÁSKOVÁ, J., BROŽOVSKÁ, I. 2015. Účinnost preventivního programu hrou proti AIDS v Ústeckém kraji. In Sborník abstrakt III. Mezinárodní vědecké konference Nové trendy ve zdravotnických vědách III. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN: 978-80-7414-965-8.

CHRÁSKOVÁ, J., BOLEDOVIČOVÁ, M. 2015. Využití aliance 3N  v oblasti edukace o kojení. In Zborník „Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami“ z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou  Piešťanský deň ošetrovateľstva. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., s. 114-124. Bratislava. ISBN 978-80-8132-137-5.

 

Grantová činnost

IGS FZS UJEP 2014 – spoluřešitel projektu

Pilotní studie výskytu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění obyvatel ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje.

IP UJEP 2014 - hlavní řešitel projektu

Realizace bakalářského studijního oboru Porodní asistentka v kombinované formě.

IP UJEP 2015 – spoluřešitel projektu

Profilace a inovace studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na FZS UJEP.

IGS FZS UJEP 2015 – hlavní řešitel projektu

Validace souborů klasifikačních systémů NANDA International, NIC a NOC při kojení.

IP UJEP 2016 - hlavní řešitel projektu

Příprava a pilotní ověření profilace a inovace odborných praxí na FZS UJEP.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800