Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Kamila Madarová

fotka nenalezena

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

 

 

Kontakt

tel:+ 420 475 284 228

mobil: +420 602 511 040

email: kamila.madarova@ujep.cz

Konzultace

středa : 11 - 12 hod

čtvrtek: 10 -12 hod

/prosím předem nahlásit/

konzultace k bakalářské práci lze domluvit individuálně

 

 

Curriculum vitae

 

Vzdělání

2017 - nyní FSE UJEP Ph.D. program

2016 – nyní   LIGS UNIVERSITY Praha, LLC PhD program,téma disertační práce:

Strategické řízení zdravotnického zařízení se zaměřením na sledování výkonnosti

1988 - 1994  Filozofická fakulta University Karlovy Praha,

Učitelství všeobecně  vzdělávacích předmětů Pedagogika - ošetřovatelství

1982 - 1986  Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem, obor dětská sestra

 

Průběh zaměstnání:

2006 - 2017  podnikatelka, ředitelka nestátního zdravotnického zařízení

2003 - 2006  náměstek pro personalistiku a QMS, tisková mluvčí, Nemocnice Jihlava

1997 - 2003  manažer kvality, tisková mluvčí, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

1993 - 1996  učitelka odborných předmětů,  SZŠ Ústí nad Labem

1986 - 1988  dětská sestra, dětská chirurgie Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 

Pedagogická činnost :

2015 - nyní   odborná asistentka, FZS UJEP Ústí nad Labem,

Organizace a řízení zdravotní péče, Ošetřovatelská péče v chirurgii

2004 - 2006  lektor, Řízení nemocnic pro střední a vrcholový management,

CMC Graduate School of Business o.ps.. Čelákovice

2002 - 2004  lektor, obor Management ve zdravotnictví,

Vysoká škola Ekonomie a managementu Praha

2001 - 2004  lektor, Kvalita ve zdravotnictví, atestační příprava pro lékaře,

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

1997 - 2003  externí odborná asistentka, obor Ošetřovatelský management,

PF UJEP Ústí nad Labem

1987 - 1996  učitelka odborných předmětů na SZŠ Ústí nad Labem

 

Členství v odborných a jiných společnostech /sdruženích/:

Česká asociace sester - sekce chirurgických oborů, sekce pedagogická a managementu

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Česká společnost pro jakost

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Certifikáty

Manažer kvality, CERT-ACO,s.r.o.

Interní auditor, T Cert s r.o.

Tisková mluvčí, CET 21, spol. s.r.o, Praha

 

Kurzy a školení:

Kurz k certifikaci pro funkci manažer jakosti, Gradua cegos s.r.o.

Kurz asertivity, FF UK Praha

IRCA Lead Auditor Training Course, URS holdings Certification, Bristol United Kingdom

IRCA QMS Auditor/lead Auditor and Internal Auditor, BVQI, Piešťany, Slovakia

Healthcare Management Executive Training Program, CMC Čelákovice

Řízení nemocnic v rámci systému zdravotnictví EU, CMC Čelákovice

Řízení změn: Posílení role středního managementu v nemocnici. Projekt HOPE ČR

Školení externích posuzovatelů pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů jakosti, ČIA o.p.s, Praha

Management kvality ve zdravotnictví, Vysoká škola Ekonomie a managementu Praha

Kurz mediální prezentace pro tiskové mluvčí, TV NOVA

 

Jiné zkušenosti:

2000 – 2004  konzultant a auditor systémů řízení, M.C. TRITON s.r.o, Praha, audit systému řízení poskytovatelů zdravotní péče v Ústeckém kraji, Pardubickém kraji a kraji Vysočina,

2000 – 2003  poradce pro sledování a měření kvality, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2000 – 2001  konzultant pro akreditaci, PNsP Roudnice nad Labem

 

Publikační činnost

Publikace:

Madar,J.,Němcová,K.,Zeman,M.:Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha.Grada Publishing 2004 ISBN 80-247-0585-0

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800